Právní informace

Důležité informace, týkající se autorských práv a právních věcí

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.maxbanka.eu je společnost Max banka a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476, IČ: 14893649, DIČ pro DPH: CZ699006775, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.maxbanka.eu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoli informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.maxbanka.eu, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Informace

Informace obsažené na Stránkách nejsou právním, daňovým či ekonomickým doporučením nebo analýzou či jiným doporučením. Informace zde uveřejněné také nemají povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv finančního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci. Max banka a.s. nepřezkoumává a neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Max banka a.s., jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na těchto www stránkách.


Facebook Disclaimer

Všechny články zveřejněné na Facebookových stránkách Max banka a.s. jsou určeny pouze pro informativní účely, slouží výhradně jako stručné, obecné shrnutí vybraného tématu, a je nutné s nimi podle toho nakládat. V žádném případě nemohou sloužit jako podrobná, detailní analýza, a není možné je jako takové použít. Informace v těchto článcích nemohou být považovány za závaznou nabídku, právní, daňové, finanční nebo investiční poradenství nebo jakýkoliv druh doporučení, návrhu nebo pobídky k uskutečnění jakéhokoliv investičního rozhodnutí.

Všechny investice, včetně investicí do nemovitostí, drahých kovů nebo alternativních produktů a služeb jako těch, které souvisí s virtuálními měnami, jsou spekulativní z jejich podstaty a nesou v sobě přímé riziko ztráty. Všechny investice podléhají řadě faktorů, které je ovlivňují, a hodnota investice se v čase mění. Některé investice mohou být navíc extrémně volatilní nebo naopak extrémně nevolatilní. Historická, hypotetická, indikativní a simulovaná výkonnost není nutně indikátorem skutečných budoucích výsledků. Neexistuje garance, že indikátory, signály nebo veřejně dostupné komentáře budou schopny ovlivnit investici tak, že bude zisková nebo že ji neovlivní způsobem, který nepovede ke ztrátě. 

Neprovádějte žádnou investici, aniž byste plně rozuměli nejhorší možné variantě, jak může daná investice dopadnout. Vaše investiční a finanční rozhodnutí jsou vždy vaší osobní odpovědností. Je doporučeno, aby každý investor plně rozuměl všem rizikům, která souvisí s investicí, kterou se rozhodl udělat. Před uskutečněním jakéhokoliv finančního nebo investičního rozhodnutí založeného na článcích a informacích zveřejněných na Facebookových stránkách Max banka a.s. nebo založeného na jakýchkoliv jiných veřejně dostupných informací byste měl požádat o konzultaci a radu vhodného kvalifikovaného specialistu.


Upozornění k virtuálním měnám

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) varují spotřebitele před vysokými riziky spojenými s nákupem a/nebo držením tzv. virtuálních měn. 


Bez záruky

Max banka a.s., její vedení, zaměstnanci nebo poradci neodpovídají ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Max banka a.s.

Max banka a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Max banka a.s. a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Max banka a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.